خبر
یک شنبه 08 شهريور 1394

حميدرضا ثابت‌نژاد: رشد 66درصدی دوره‌های آموزشی نسبت به سال گذشته

آقاي ثابت‌نژاد درباره ضرورت تشكيل و گسترش آموزشگاه‌هاي آزاد از سوي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي توضيح دهيد؟

نياز روزافزون بازار كار به نيروي كار ماهر و مجرب در سال‌هاي اخير از يك سو و ضرورت سرعت بخشيدن به گسترش خدمات آموزشي با رويكرد مشاركت بيشتر بخش غيردولتي، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي را با تقاضاهاي جديد و متنوعي روبرو ساخت و سازمان كه به واسطه قوانين موجود از جمله مصوبات 483، 513 و 526 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ماده 111 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و مصوبات هيات وزيران، متولي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي است را برآن داشت ضمن ارتقا و به روزرساني آموزش‌هاي بخش دولتي از توان و ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي نيز بهره جويد.

بخش خصوصي مايل به حضور در عرصه ارائه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي مي‌تواند با دريافت مجوز تاسيس از ادارات كل استاني سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور نسبت به راه‌اندازي آموزشگاه فني و حرفه‌اي آزاد اقدام و براساس ضوابط ابلاغي از سوي دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت‌هاي مردمي سازمان- دبيرخانه هيات نظارت مركزي- و با در نظر گرفتن برنامه‌هاي مصوب نسبت به ارائه خدمات آموزشي اقدام كند.

در حال حاضر چه تعداد آموزشگاه آزاد فني و حرفه‌اي فعال هستند؟

در حال حاضر حدود 12115 آموزشگاه فني و حرفه‌اي آزاد فعال بوده و اقدام به ثبت دوره و ثبت‌نام كارآموز در سيستم جامع پرتال سازمان مي‌كنند كه از اين تعداد 8898 آموزشگاه مختص خواهران و 1242 آموزشگاه مختص برادران و 1975 آموزشگاه دومنظوره هستند. در راستاي تحقق دولت الكترونيك و كاهش مراجعه آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد به مراكز، امور اجرايي اين آموزشگاه‌ها از قبيل ثبت دوره‌هاي آموزشي، ثبت‌نام كارآموزان، معرفي كارآموزان به آزمون و صدور ابلاغ‌هاي مديرت و مربيگري آموزشگاه‌ها با اجراي يك ساختار سلسله مراتبي به صورت الكترونيكي از طريق پرتال جامع سازمان انجام و گردش اطلاعات از آموزشگاه آغاز و پس از طي مراحل تاييد در مراكز معين استاني و ادارات كل نهايي مي‌شود، در ستاد سازمان نيز اين اطلاعات توسط كارشناسان اين دفتر مستمرا رصد شده و كنترل لازم براي صحت اطلاعات صورت مي‌گيرد.

عمده محورهاي فعاليت دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت‌هاي مردمي در چه مواردي است؟

دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت‌هاي مردمي‌ با در اختيار داشتن 25 پست رسمي ‌در قالب سه گروه « برنامه‌ريزي توسعه آموزشگاه‌هاي آزاد‌»، ‌« نظارت و ارزشيابي‌» و ‌«اقتصاد آموزش و توسعه بخش غيردولتي‌» براساس شرح وظايف و تكاليف مندرج سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان، فعاليت‌هاي خود را بر محور‌هاي زير متمركز كرده است:

مطالعه و بررسي براي شناخت سياست و اولويت‌هاي سازمان در رابطه با موسسات كارآموزي آزاد

اخذ گزارش فعاليت موسسات كارآموزي آزاد، جمع‌آوري آمار و اطلاعات مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها با استفاده از نرم‌افزارهاي مربوطه و ارائه گزارش‌هاي فصلي

برنامه‌ريزي و تشكيل جلسات منظم هيات نظارت مركزي به عنوان بالاترين مرجع نظارت و تصميم‌گيري بر امور مراكز آموزشي بخش خصوصي

تهيه و تدوين و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي لازم در راستاي اهداف تاسيس موسسات كارآموزي آزاد داخل و خارج كشور

تعيين ضوابط مربوط به صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي موسسين، مديران و مربيان موسسات كارآموزي آزاد اعم از داخل و خارج كشور

پيگيري اجراي دقيق مصوبات هيات نظارت مركزي در چارچوب ضوابط و مقررات و انجام بررسي‌هاي لازم درباره مواردي كه از طريق هيات نظارت استاني جهت طرح در هيات نظارت مركزي ارسال مي‌شود.

مطالعه و بررسي درباره راهكارهاي كاهش تصدي‌هاي دولت و توسعه مشاركت‌هاي مردمي

نظارت بر تعيين ميزان شهريه دوره‌هاي آموزشي در آموزشگاه‌هاي آزاد

بررسي و پيگيري اخذ مشوق‌ها، اعتبارات تخصيصي و موافقت‌نامه‌هاي تسهيلاتي براي موسسات كارآموزي آزاد

ايجاد ارتباط و هماهنگي با تشكل‌هاي غيردولتي كانون‌ها و انجمن‌هاي صنفي در جهت توسعه و ارتقا كيفيت فعاليت‌هاي آموزشي موسسات كارآموزي آزاد

بررسي كليه شكواييه‌هاي واصله در ارتباط با عملكرد بخش خصوصي و ارائه پاسخ مناسب براساس اطلاعات ماخوذه و مستند به قوانين و مقررات

بازرسي‌هاي دوره‌اي از ادارات كل و آموزشگاه‌هاي تابعه و نظارت مستمر بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط در موسسات كارآموزي آزاد

صدور مجوز تاسيس آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي خارج از كشور و اخذ گزارش فعاليت و انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه عملكرد آموزشي آنان و ارسال مدارك لازم به دفتر ارزشيابي مهارت جهت صدور گواهينامه مهارت كارآموزان

از دیگر اقدامات دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی سازمان در راستای آموزش‌های مهارتی توضیح دهید.

از ديگر فعاليت‌هاي دفتر پيگيري و اجراي برنامه‌هاي مندرج در اسناد بالادستي از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و سند راهبردي و فناوري سازمان بوده كه اهم اقدامات انجام شده به شرح زير است:

پيگيري تصويب طرح اعطاي تسهيلات به موسسات كارآموزي آزاد تابعه سازمان در راستاي بند ب ماده 21 قانون برنامه پنجم (برنامه 51518 از سياست 15 از راهبرد 5 سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان)

پس از تدوين پيش‌نويس طرح و ارسال آن با امضا وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تاريخ 27/9/1390 به معاون اول محترم رئيس‌جمهور، جلسات مشترك متعددي با حضور رياست محترم سازمان، معاون محترم آموزش با دبير محترم كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك انجام گرفت و پس از تصويب در كميته فرعي، در كميسيون اصلي امور اجتماعي و دولت الكترونيك مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در نهايت با اعمال نظرات اعضاي كميسيون، پيش‌نويس اصلاح شده آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده 21 قانون برنامه پنجم با امضاي رياست محترم سازمان 26/12/1391 به كميسيون مذكور ارسال شد و پس از بررسي طرح در جلسات كارشناسي كميته تخصصي كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، طرح مذكور در كميسيون مزبور به تصويب رسيد و در حال حاضر در انتظار تصويب و ابلاغ آن از سوي هيات محترم دولت هستيم.

تدوين آيين‌نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد خارج از كشور (برنامه 10108 از سياست يك از راهبرد يك سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان)

پس از تدوين شيوه‌نامه نحوه تاسيس آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد خارج از كشور موضوع در هيات نظارت مركزي طرح و در جلسه مورخ 10/7/91 هيات نظارت مركزي به تصويب رسيد كه جهت اجرا به ادارات كل ابلاغ شد.

در حال حاضر 6 آموزشگاه فني و حرفه‌اي آزاد در كشور‌هاي امارات (يك آموزشگاه) مالزي (3 آموزشگاه) و كويت (2 آموزشگاه) فعال هستند. ضمنا پس از بررسي مدارك ارسالي متقاضيان تاسيس آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي خارج از كشور توسط هيات نظارت مركزي، با 16 درخواست (مالزي 2 درخواست - عراق 9 درخواست - آلمان يك درخواست - ارمنستان يك درخواست- آذربايجان يك درخواست- تركمنستان يك درخواست- افغانستان يك درخواست) موافقت اوليه به عمل آمده و متقاضيان در حال آماده‌سازي مدارك و مستندات لازم هستند.

طراحي و استقرار الگوي رتبه‌بندي مراكز آموزش فني و حرفه‌اي (دولتي- غيردولتي و علمي كاربردي سازمان (برنامه 30901 از سياست9 از راهبرد 3 سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان) موضوع بند ز قانون برنامه پنجم توسعه از ديگر فعاليت‌هاي اين دفتر است كه اهم اقدامات انجام شده بدين شرح است:

پس از بررسي و بازنگري دستورالعمل اعتبارسنجي و رتبه‌بندي قبلي آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و رفع نقاط ضعف دستورالعمل قبلي، شيوه‌نامه جديد در جلسه مورخ 14/12/1391 هيات نظارت مركزي به تصويب رسيد و جهت اجراي پايلوت در استان قزوين ابلاغ شده است كه در حال حاضر و براساس آخرين گزارشات دريافتي 134 پرونده ارسالي از آموزشگاه‌ها در حال بررسي بوده و تعداد 46 بازديد كارشناسي نيز صورت گرفته كه پس از اجراي آزمايشي و اصلاح نواقص احتمالي، در كل كشور به اجرا درخواهد آمد.

بیشترین همكاري سازمان با بخش خصوصی در چه زمینه‌هایی است؟

در حال حاضر بين سازمان و بخش خصوصي خاصه كانون انجمن‌هاي صنفي آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد كشور در امور مربوطه هماهنگي تنگاتنگي وجود دارد و از نظر مشورتي خبرگان اين بخش در قالب كارگروه‌هاي مختلف در رابطه با حل مشكلات موجود آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد استفاده مي‌شود. اهم همكاري‌هاي بين سازمان و بخش خصوصي عبارتند از: تدوين استانداردهاي مهارتي، تدوين و تاليف كتب و منابع آموزشي، اجراي بازرسي‌هاي ارشادي مشترك براي آگاه ساختن آموزشگاه‌ها از نواقص موجود در اجراي آيين‌نامه‌ها در ادارات كل آموزش فني و حرفه‌اي و تدوين دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌ها

در حال حاضر چند درصد عملكرد آموزشي سازمان در آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي دنبال مي‌شود؟

در حال حاضر 70 درصد عملكرد آموزشي سازمان در آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد كشور انجام مي‌شود و مي‌توان با واگذاري امور آموزشي بخش دولتي به آموزشگاه‌هاي آزاد در قالب قوانين موجود از جمله خريد خدمات، واگذاري مديريت مراكز دولتي و... ضمن تحقق اهداف دولت در برون‌سپاري فعاليت‌ها، زمينه توسعه، تقويت و تثبيت فرصت‌هاي شغلي موجود در بخش خصوصي را نيز فراهم كرد و از ظرفيت‌هاي موجود اين بخش در راستاي ارائه آموزش مهارت‌هاي مورد نياز به كارجويان و رفع بيكاري در سطحي وسيع به پهناي كل كشور بهره برد.

تماس با ما
  آدرس :
تهران - میدان انقلاب - ابتدای خیابان آزادی - ضلع جنوب - نرسیده به جمالزاده جنوبی - پلاک 38 - طبقه دوم
  کد پستی:
1313983694
  شماره های تماس :
021-66412438    021-66412445       021-66412438

در نقشه ما را ببینید

مجتمع آموزشی پیشگامان تهران

کاملترین و مجهزترین مرکز برگزاری دوره های آموزش تعمیرات فوق تخصصی سخت افزار در کشور
بیش از 9 سال سابقه درخشان در آموزش و تعمیرات
دارنده مجوز رسمی از وزارت کار ، تعاون و  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
ارائه گواهینامه مهارت داخلی و بین المللی با کد شناسایی ملی
برگزاری کلاسها به صورت کاملا عملی در 6 کارگاه مجهز
به همراه پشتیبانی نامحدود

RSS نقشه سایت

تمامی حقوق این وب سایت برای مجتمع آموزشی پیشگامان تهران محفوظ است.
Powered and Protected by FIP-CO WebSite Designers